Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava .Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. / Čaj  ve várnici s kohoutkem a hrníčky /. Jídlo je do MŠ dováženo z družstevní jídelny ve várnicích a vydáváno ve výdejně,která je nově
 zřízena v budově školy. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla.
Je zajištěn pravidelný flexibilní denní rytmus a řád,který umožňuje organizovat činnosti a přizpůsobit se potřebám a aktuálním situacím v průběhu dne.
Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku,mají dostatek pohybu i v prostorách mateřské školy.
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity,spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti odpočívají při čtení nebo sledování pohádek.Dítě,které nespí,po skončení pohádek
  /13.30-13.40 hodin/ vstává a vybírá si činnosti podle své volby.
Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Organizace 


Přijímání dětí
 

Mateřská škola je školou jednotřídní. Navštěvují ji děti ve věku 3-6 let.Pokud není naplněna kapacita
 školy,tak jsou přijímány i děti dvouleté.Zápis do mateřské školy /podávání žádostí k předškolnímu
 vzdělávání / probíhá v měsíci dubnu. O přijetí  nebo nepřijetí jsou rodiče vyrozuměni do 30 dnů od
 podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.
 Veřejnost je  o zápisu informována na vývěsce OÚ  Mladotice.

 Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin.


 

Charakteristika třídy

V letošním školním roce je v MŠ zapsáno 21 dětí.Z toho 10 děvčat a 11 chlapců.
2 děti měly odklad školní docházky.

Předškolních dětí je 6, 8 dětí 4-5 letých, 5 dětí 3-4 letých, 2děti 2-3 leté, které dovrší 3 roky v říjnu a prosinci 2009.
5 dětí dojíždí z okolních vesnic.
Ve třídě jsou 2  děti  od 1.1.2010 integrované.
Z 21 dětí ve třídě jsou 2 děti romské.


Platba za vzdělávání v MŠ

Dítě je v MŠ vzděláváno za úplatu.Děti s celodenní docházkou platí 80,-Kč měsíčně,dítě s polodenní docházkou /4hodiny děnně/ platí 80,-Kč a dítě přijaté na 5 dní v měsíci platí dvě třetiny částky, tj 53,-Kč měsíčně.
Dítě v posledním ročníku před nástupem do školy  je od placení osvobozeno.
Úplata za služby a vzdělávání v mateřské škole se platí hotově v MŠ u p.Churavé, vždy od 17.do 20. v příslušném měsíci.Osvobozen od úplaty bede zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek podle zákona č.117/1995 o státní sociální podpoře a tuto skutečnost předem doloží ředitelce ZŠ a MŠ.Pro kalendářní měsíc,v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle
§ 3,po dobu delší než 5 vyučovacích dní, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou
část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
Ředitel zveřejní tuto výši úplaty na přístupném místě nejpozději 2 měsíce předem.

 

pokračování