Jdi na obsah Jdi na menu
 


Logopedická péče


 Každým rokem nabízí škola rodičům pro děti  logopedickou  péči, kterou pod vedením logopedky
 PaeDr.Gruberové zajišťují obě učitelky.P.Alena Churavá absolvovala kurz  logopedického minima.
 Logopedie v MŠ jedenkrát měsíčně.Rodiče jsou  pravidelně informováni , kdy se logopedie koná.

Škola má velkou hernu a třídu,kde probíhají dopolední činnosti.Každý den využíváme tělocvičnu,která je v budově přes chodbu. Jedenkrát týdně je zařazována delší vycházka do přírody. Jedenkrát za měsíc je zařazována delší turistická vycházka / v zimním období jedenkrát za 2 měsíce /.

Pohybové aktivity jsou zařazovány průběžně do všech činností,každý den.       Tělesná cvičení s náčiním nebo na nářadí jedenkrát týdně.Děti se nepřevlékají  do cvičebních úborů,přezouvají si jen cvičky.
Odpoledne děti odpočívají na lehátku, poslouchají pohádky, DVD atd. Děti, které do 13.30 neusínají,odpočívají při poslechu dál nebo si vybírají klidové činnosti podle své volby.

Odpoledne je s dětmi procvičována logopedie,dokončování prací z dopoledních činností, je zařazována pohybová aktivita,individuální práce.
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí,na jejich aktuální    či   aktuálně změněné potřeby.
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové            
  aktivity.Minimálně 2-3krát týdně.
Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.
Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.
Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které 
  mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo  v ní později pokračovat.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atd.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
Je dostatečně  dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do
klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné  vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). Nejsou překračovány stanovené  počty dětí ve třídě.

 

zpět