Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristiska školy

 

Naše škola je umístěna ve středu obce, uprostřed krásné přírody, v turisty vyhledávané lokalitě.
Je obklopena lesy, které jsou dětem dostupné.   
Mateřská škola byla v obci založena v roce 1991. Od počátku byla umístěna v budově základní školy.
K jedné malé třídě náležela malá šatna, umývárna, toalety. Školní výdejna jídel byla umístěna v suterénu v budově OÚ, kam děti na obědy přecházely. Vedle jídelny se nacházela třída MŠ, odloučené pracoviště, kde byla od roku 1997  třída pro děti se speciálními potřebami, později třída pro předškolní děti. Třída byla zřízena z důvodů  malých  prostor pro děti v budově ZŠ.
 V říjnu roku 2008 začala rekonstrukce a přístavba celé školy. V květnu 2009 byla stavba dokončena a mateřská škola se nastěhovala již do nových a vyhovujících prostor.
Spolupráce s obcí, která je zřizovatelem, je na výborné úrovni.

 

PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Věcné podmínky

Mateřská škola má v současné době dostatečně velké prostory, které vyhovují hygienickým předpisům.
Uspořádání třídy a herny umožňuje dětem dostatek pohybu a vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem. 
Dětský nábytek, zařízení toalet, umývárny, lůžka pro odpočinek jsou přizpůsobeny  počtu dětí a odpovídají  antropometrickým požadavkům. V letošním školním roce byl zrenovován nábytek ve třídě.
Šatna je vybavena novým nábytkem, věšáčky a police na uložení oblečení. Naším dalším cílem je vytvoření klidového koutku v ložnici. Umístit sem  nový nábytek pro televizi, knihy a dětskou sedací soupravu pro odpočinek a relaxaci. Dle finančních možností.
Hračky,  pomůcky a náčiní odpovídá počtu dětí a je průběžně obnovováno. Většina hraček je dětem dostupná, mohou si je samy brát i  ukládat podle vytvořených pravidel.
Děti se podílí na výzdobě interiéru svými výtvory, které jsou jim i rodičům dostupné.
Školní zahrada přímo s MŠ nesousedí. Děti musí přejít místní komunikaci, kde je třeba vždy zajistit bezpečnost dětí. Na zahradě není prostor pro umístění hraček a pomůcek na pískoviště, hračky jsou umístěny v areálu mateřské školy v plastovém boxu, ze kterého si děti hračky odnáší na zahradu podle vlastního výběru. Jsou využívány průlezky, houpačka a klouzačka.  Zahrada je průběžně rekonstruována, dle potřeby - oprava dřevěných konstrukcí, dřevěné lavičky, křesílka a stolu, doplňování písku, dosazování nové zeleně, která chrání děti před hlukem a prachem.
Všechny  vnitřní prostory MŠ splňují  bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, týkajících se např. čistoty, teploty, osvětlení, hlučnosti, světla apod.obrazek-02.jpg

 

 

 

 

Životospráva • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. / Čaj  ve várnici s kohoutkem a hrníčky /. Jídlo je do MŠ dováženo ze školní jídelny Žihle ve várnicích a vydáváno ve výdejně, která je nově zřízena v budově školy. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou nuceny do jídla.
• Je zajištěn pravidelný flexibilní denní rytmus a řád, který umožňuje organizovat činnosti a přizpůsobit se potřebám a aktuálním situacím v průběhu dne.
• Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, mají dostatek pohybu i v prostorách mateřské školy.
• V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti odpočívají při čtení nebo sledování pohádek. Dítě, které nespí, po skončení pohádek  /13.30-13.40 hodin/ vstává a vybírá si činnosti podle své volby.
• Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 

Organizace 


Přijímání dětí
 

Mateřská škola je školou jednotřídní. Navštěvují ji děti ve věku 3-6 let. Pokud není naplněna kapacita
 školy, tak jsou přijímány i děti dvouleté .Zápis do mateřské školy /podávání žádostí k předškolnímu
 vzdělávání / probíhá v měsíci květnu. O přijetí  nebo nepřijetí jsou rodiče vyrozuměni do 30 dnů od
 podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.
 Veřejnost je  o zápisu informována na vývěsce OÚ  Mladotice, internetových stránkách školy, na sociálních sítích.

 Provoz mateřské školy je od 6.00 hodin do 16.00 hodin.


 

Charakteristika třídy

V letošním školním roce je v MŠ zapsáno 19 dětí. Z toho 3 děvčata a 16 chlapců.
2 děti měly odklad školní docházky.
Platba za vzdělávání v MŠ

Dítě je v MŠ vzděláváno za úplatu. Děti s celodenní docházkou platí 120,-Kč měsíčně.
Dítě v posledním ročníku před nástupem do školy  je od placení osvobozeno.
Úplata za služby a vzdělávání v mateřské škole se platí bankovním převodem na účet základní školy a mateřské školy Mladotice. Je rozdělena na dvě platby: 1. platba od 1. 9. do 31. 12. daného roku (4 měsíce), 2. platba od 1. 1. do 30. 6. daného roku ( 6 měsíců). Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek podle zákona č.117/1995 o státní sociální podpoře a tuto skutečnost předem doloží ředitelce ZŠ a MŠ. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ podle § 3, po dobu delší než 5 vyučovacích dní, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
Ředitel zveřejní tuto výši úplaty na přístupném místě nejpozději 2 měsíce předem.

 

Logopedická péče


 Každým rokem nabízí škola rodičům pro děti  logopedickou  péči, kterou pod vedením logopedky
 PaeDr. Gruberové zajišťují obě učitelky, p. Alena Churavá absolvovala kurz logopedického minima.
Děti navštěvují logopedickou ordinaci 
PaeDr. Gruberové v Žihli a Kralovicích.

Škola má velkou hernu a třídu, kde probíhají dopolední činnosti. Každý den využíváme tělocvičnu, která je v budově přes chodbu. Jedenkrát týdně je zařazována delší vycházka do přírody. Jedenkrát za měsíc je zařazována delší turistická vycházka / v zimním období jedenkrát za 2 měsíce /.

Pohybové aktivity jsou zařazovány průběžně do všech činností, každý den. Tělesná cvičení s náčiním nebo na nářadí jedenkrát týdně. Mladší děti se nepřevlékají  do cvičebních úborů, přezouvají si jen cvičky, předškolní děti se převlékají do cvičebních úborů.
Odpoledne děti odpočívají na lehátku, poslouchají pohádky, DVD atd. Děti, které do 13.30 neusínají, odpočívají při poslechu dál, nebo si vybírají klidové činnosti podle své volby.

Odpoledne je s dětmi procvičována logopedie, dokončování prací z dopoledních činností, je zařazována pohybová aktivita, individuální práce.
• Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální, či aktuálně změněné potřeby.

• Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Minimálně 2-3krát týdně.
• Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.
• Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.
• Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
• Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které 
  mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

• Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit, nebo v ní později pokračovat.
• Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atd.

• Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
• Je dostatečně  dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně.
• Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné  vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). Nejsou překračovány stanovené  počty dětí ve třídě.