Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávání  žáků se zdravotním postižením

K těmto postižením patří postižení tělesné, zrakové,  sluchové, mentální, artismus, vady řeči a vývojové poruchy učení a chování.
V naší škole se nejčastěji vyskytují poruchy čtení a psaní, neobratná grafomotorika  a někdy též výchovné problémy žáků. Při těžších poruchách je žák integrován. Je vytvořen individuální vzdělávací plán, podle kterého se se žákem bude pracovat a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga. Ten žákům věnuje individuální péči při výuce, ale dle potřeby je vyhraněná doba před nebo po vyučování. Rovněž  nás několikrát do roka navštěvuje speciální pedagog, který kontroluje úroveň vývoje a doporučuje další postupy.


Vzdělávání  žáků se zdravotním znevýhodněním


    Do této skupiny zahrnujeme žáky se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování.
Zde se nejčastěji vyskytují dlouhodobá onemocnění. O tyto žáky pečujeme tak, že konzultujeme s rodiči probranou látku, zasíláme týdenní plány probíraného učiva a v těžších případech integrujeme a stanovujeme rovněž individuální vzdělávací plán.


Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

           Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je třeba žákům vytvářet podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Při výuce kombinujeme speciálně pedagogické postupy a alternativní metody s metodami používanými u běžné populace:

respektujeme individualitu a potřeby žák
umožňujeme využívat podpůrná opatření při vzdělávání žáků
uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizacičinností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky
zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání
spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště
vyhledáváme oblast, ve které jsou žáci nadanější a tu u nich podporujeme
umožňujeme vyšší časovou dotaci v českém jazyce a matematice

Vzdělávání  žáků se sociálním znevýhodněním

          Do této skupiny zahrnujeme žáky, kteří pocházejí z prostředí sociální nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí.
věnujeme především pozornost
osvojení českého jazyka
seznámení s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi
seznámení s historií, kulturou a tradicemi příslušné národnostní menšiny


pokračování