Jdi na obsah Jdi na menu
 


POKYNY K OTEVŘENÍ MŠ 25.5.2020

6. 5. 2020

Informace k znovuotevření MŠ Mladotice

Zahájení provozu:      25.5.2020

Provozní doba:           6.00 – 16.00 hodin

Školní výdejna:           v provozu dle pravidel MŠMT a MZČR

 

Docházka je zcela dobrovolná, žádáme Vás o vyplnění přihlášky do 11. 5. 2020Vyplnění je pro nás důležité z toho důvodu, abychom zajistili provoz školy. Přihláška dítěte do MŠ Mladotice.docx  (přihlášku si doma můžete vytisknout a vyplněnou buď oskenovat a poslat na zs.mladotice@centrum.cz nebo stačí zkopírovat do emailu, jehož odesláním budeme brát jako podepsané nebo vhodit osobně do schránky školy)

Při nástupu do MŠ:

Děti je nutné osobně předat p. učitelkám MŠ, které provedou kontrolu zdravotního stavu. V případě zjištění jakéhokoliv příznaku onemocnění, nebude dítěti umožněn vstup do MŠ.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte Čestné prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).příloha_čestné_prohlášení MŠ.pdf

 

Pokyny Ministerstva školství: 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

  • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  Nevstupují do prostoru třídy.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.